ကာဒီနယ္လ္ ခ်ားလ္ ေမာင္ဘိုမွ “Integral Human Development” အေၾကာင္း ျမြက္ၾကားေပးၿခင္း

ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းမွ ကရုဏာ(KMSS) မိသားစု ေတြ႔ဆုံပဲြပထမေန႔တြင္ ရန္ကုန္ကက္္သလစ္သာသနာဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ကာဒီနယ္လ္ ခ်ားလ္ ေမာင္ဘိုမွ “Integral Human Development” အေၾကာင္း ျမြက္ၾကားေပးေနစဥ္

KMSS General Assembly Opening Talk

Latest News

08-06-18

Cycling Activity for “Share the Journey” Global Campaign

Read More
08-06-18

Catholic Bishops Conference of Myanmar Joined “Share the Journey” Global Campaign

Read More
02-10-17

Rohingyas in Myanmar - a brief report

Read More