KMSS General Assembly မွ ေဟာေၿပာသြန္သင္ခ်က္မ်ား (၂၂-၂၄.၃.၂၀၁၇)

ရဟန္းအမတ္ကာဒီနယ္လ္ခ်ားလ္စ္ဘိုမွ “Integral Human Development” အေၾကာင္း ျမြက္ၾကားေပးျခင္း

KMSS General Assembly    KMSS General Assembly

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကရုဏာ(KMSS) မိသားစု ေတြ႔ဆုံပဲြပထမေန႔တြင္ ရန္ကုန္ကက္္သလစ္ သာသနာဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ၾကီးကာဒီနယ္လ္ခ်ားလ္စ္ဘိုမွ “Integral Human Development” အေၾကာင္း ျမြက္ၾကားေပးခဲ့သည္။

ျပည့္စံုေသာလူသားဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး (IHD) ဆိုသည္မွာ ဘက္စံုသာသနာျပဳျခင္း (Integral Evagelization )ျဖစ္သည္။ ျပည့္စံုေသာလူသားဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးဟူသည္ လူျဖစ္ရျခင္း၊ လူတစ္ဦး၏ဂုဏ္သိကာႏွင့္အခြင့္အေရးမ်ားကို ထည့္သြင္းအေလးထားေဆာင္ရြက္ရေသာအမႈျဖစ္ သည္။ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္တြင္ ရဟန္းမင္းၾကီး၏သံတမန္ေရးရာ ဗာတီကန္ရံုးေတာ္မွ (IHD) ျပည့္စံုေသာလူသားဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္ကို ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လူသားအားလံုးတို႕၏ဘ၀တြင္ ဘက္စံုးဖြံ႕ၿဖဳိးမႈႏွင့္ အသက္ရွင္ရန္လိုအပ္သည္ ဟူ၍ျဖစ္သည္။ အသင္းေတာ္သည္ လူသားမ်ားအတြက္ အသက္ရွင္သည္။ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္၏ စံနမူနာကိုယူလ်က္ အသက္ရွင္ၾကရသည္။ စစ္မွန္ေသာခရစ္ေတာ္၏ ေနာက္လိုက္ေကာင္းမ်ားသည္ လူသားအက်ဳိးၿပဳလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တစ္တပ္တစ္အားပါ၀င္ အေစခံၾကသူမ်ားျဖစ္ရမည္ ဟုတိုက္တြန္းခဲ့ပါသည္။ အသင္းေတာ္သည္ လူမႈဖြံ႕ၿဖဳိးမႈဆိုင္ရာ ၀တၲရားႏွင့္ဘာသာတရားဆိုင္ရာ ၀တၲရားဟူသည့္ အေစခံ ျခင္းႏွစ္မ်ဳိးျဖင့္ လူသားအက်ဳိးၿပဳ လုပ္ငန္းအတြက္ အဓိကပ့ံပိုးေပးထားေသာ ဗဟိုမ႑ိဳင္ၾကီးျဖစ္သည္။ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္ကိုမ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္တည္ေဆာက္ရန္ ရွင္းလင္းေသာ ရူပါရံုျဖင့္ ေမတၲာတရားလုပ္ငန္းတြင္ ပါ၀င္ရမည္။ တနည္းဆိုေသာ္ (IHD) သည္ သာသနာ ျပဳျခင္းအတြက္အမည္သစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္ဂုဏ္ေတာ္ကို မိမိတို႕၏ အေစခံျခင္းျဖင့္ထင္ရွားေစရမည္။ လူသားတစ္ဦးအေနျဖင့္ လူပီသျခင္းႏွင့္ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ျဖင့္ အသက္ရွင္ရျခင္းသည္ အသင္းေတာ္ၾကီးမွ ကၽြႏ္ုပ္တို႕တစ္ဦးခ်င္းစီထံမွ ေမွ်ာ္လင့္ေသာ အရာျဖစ္ သည္။ IHD ဆိုသည္မွာ လူတစ္ဦးခ်င္းစီအား အနက္ရွဳိင္းဆံုး ေမတၲာျဖင့္ဘုရားသခင္၏ ပံုသ႑ာန္ေတာ္ကိုျမင္ေတြ႕ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ပံုသ႑ာန္ရွိ သူကို အေစခံျခင္းျဖစ္သည္။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းစာ၌ထာ၀ရဘုရားကို တရားမွ်တျခင္း အရွင္ျဖစ္သည္ဟုေဖၚက်ဴးသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ IHD ေခၚ စံုလင္ေသာသာသနာျပဳျခင္းသည္ ၀ိညာဥ္မ်ား ကယ္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအ တြက္သာမဟုတ္၊ တရားမွ်တျခင္းစိုးမိုးရန္အတြက္လည္း လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ေပသည္။ ဆင္းရဲသားမ်ားအတြက္သတင္းေကာင္းကိုယူေဆာင္ျခင္းနွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္မႈဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားဖန္တီးေပးရာ၌ (၁) လူ႕အရင္းအျမစ္ရရွိမႈ၊ (၂)ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာကူညီပံ့ပိုးေပးမႈ၊ (၃) လူမႈဆက္ဆံေရးႏွင့္ေကာင္းမြန္ေသာဆက္သြယ္ေရးရရွိမႈ၊ (၄) က်န္းမာေသာသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ရရွိမႈ၊ (၅)လံုေလာက္ေသာဘ႑ာေရးရရွိမႈ၊ (၆)ႏိုင္ငံေရးပါ၀င္လႈပ္ရွာႏိုင္မႈ ႏွင့္ (၇) ၀ိညာဥ္ေရးရာ အသက္တာတန္ဖိုးမ်ားရရွိမႈမ်ားကို ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။ လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပန္လည္အမွတ္ရလ်က္ ဆန္းစစ္သံုးသပ္မႈ မ်ားျပဳလုပ္ကာ အင္အားသစ္မ်ား ျပန္လည္ျဖည့္တင္းၾကလ်က္ ကရုဏာလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ ရာတြင္ ဝမ္းေျမာက္ရႊင္လန္းျခင္းျဖင့္ အေစခံၾကရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ပါသည္။ ၀မ္းေျမာက္ရြင္လန္းျခင္း ျဖင့္ အေစခံျခင္းသည္ ခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္ လြန္စြာအေရးၾကီးလွသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕တစ္ဦးခ်င္းစီ၌ထူးဆန္းအံ့ဖြယ္ေသာတန္ခိုးကို ၿပဳလုပ္ေနေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ခရစ္ယာန္မ်ားအားလံုးသည္ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္အတိုင္း ေခၚေတာ္မူ ျခင္းခံရသည္။ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္တရားမွ်တျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း ျခင္းကိုေဖၚေဆာင္ရန္ေခၚ ေတာ္မူျခင္းခံၾကရသည္။ ခရစ္ယာန္သားသမီးတို႕အားယံုၾကည္စြာျဖင့္အပ္ႏွံျခင္းခံခဲ့ရေသာဘ၀ျဖင့္ အေစခံရန္ ဘုရားရွင္ကအလိုရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားကာ ေဟာၾကားခ်က္ကို အဆံုးသတ္ခဲ့ပါသည္။

ေဟာၾကားခ်က္အၿပီးတြင္ တက္ေရာက္သူမ်ားအားလံုးအဖြဲ႕လိုက္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ၿပဳလုပ္ခဲ့ပါ သည္။ ေဆြးေႏြးမႈေခါင္းစဥ္မွာ - လက္ရွိKMSS ၏ အင္အားႏွင့္စြမ္းေဆာင္ရည္အရည္အခ်င္း ေပၚမူတည္၍ အဆို္ပါအခြင့္အလမ္းခုႏွစ္ရပ္ ထဲမွ KMSS အေနျဖင့္ေနာင္လာမည့္၅ႏွစ္တာအတြင္း အာရံုစိုက္သင့္ေသာ အဓိကအလိုအပ္ဆံုး အခြင့္အလမ္း (၃)ခုကိုအေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္ တကြရွင္းလင္းေဖၚထုတ္ျခင္း။

KMSS နာယကဆရာေတာ္ႀကီးေရမြန္ဆြမ္လုဂမ္မွSustainable Development Goalsအေၾကာင္း ျမြက္ၾကားေပးျခင္း

KMSS General Assembly  KMSS General Assembly  KMSS General Assembly

ကရုဏာလူမႈစည္းလံုးညီညြတ္ေရးအသင္း(KMSS)၏ ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းမွ ၀န္းထမ္းမ်ားမ်က္ႏွာစံုညီ ေတြ႕ဆံုပြဲ ပထမေန႔တြင္ ဗန္းေမာ္ဂုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႀကီးျဖစ္ေသာ KMSSနာယကဆရာ ေတာ္ႀကီးေရမြန္ဆမ္လုဂမ္မွ ‘Sustainable Development Goals (စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖဳိး တိုးတက္မႈပန္းတိုင္မ်ား)’ ၁၇ခုအေၾကာင္းကို အက်ယ္တ၀င့္ျမြက္ၾကားေပးခဲ့သည္။ ဒုတိယကမၴာစစ္ၾကီးအၿပီးတြင္ လူသားဖြံ႕ၿဖဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လူသားတစ္ဦးခ်င္းစီသည္ သုခကိုစံစားရန္အခြင့္ရွိေၾကာင္း၊ ဤသုခစံ စားရန္အတြက္ လူသားမ်ားအားလံုးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ ထို႕အျပင္ ဖြံ႕ျဖဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကမာတစ္၀ွမ္းလံုး၌ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈပေပ်ာက္ေစ ေရး၊ လူသားတိုင္းသက္တမ္းေစ့အသက္ရွင္ေနထိုိင္ေရး၊ လက္လွမ္းမွီၿပီးစိတ္ခ်ရေသာေရရွည္တည္ တံ့ေသာဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္မႈကို ဦးတည္လ်က္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖဳိး တိုးတက္မႈပန္းတိုင္မ်ား (၁၇)ခုမွာ -

ပန္းတိုင္ (၁) ေနရာတိုင္းတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးအဆံုးသတ္ေရး။

ပန္းတိုင္ (၂) ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈ အဆံုးသတ္ေရး၊ အစားအစာ ဖူလံုေရး၊ အာဟာရ ျပည့္ဝေရး ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး။

ပန္းတိုင္ (၃) အသက္အရြယ္မေရြး လူတန္းေစ့ က်န္းမာေရးႏွင့္ သာယာဝေျပာေရး။

ပန္းတိုင္ (၄) လူသားအားလံုး အက်ံဴးဝင္မႈရွိကာ ညီညြတ္မွ်တၿပီး အရည္အေသြးရွိသည့္ ပညာသင္ယူႏိုင္ေရးႏွင့္ အစဥ္ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္း ရရွိေရး။

ပန္းတိုင္ (၅) က်ား၊မ တန္းတူညီမွ်မႈ ရရွိေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားအားလံုး စြမ္းပကားတိုးျမွင့္ ေစေရး။

ပန္းတိုင္ (၆) လူသားတိုင္း သန္႔ရွင္းေသာ ေသာက္သံုးေရႏွင့္ မိလႅာစနစ္ ရရွိေရးႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ျဖစ္ေပၚေစေရး ။   

ပန္းတိုင္ (၇) လူသားတိုင္း လက္လွမ္းမွီမႈရွိေသာ၊ စိတ္ခ်ရေသာ၊ ရည္ရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ၊ ေခတ္မွီစြမ္းအင္ရရွိေရး။

ပန္းတိုင္ (၈) စဥ္ဆက္မျပတ္ ျဖစ္ထြန္းၿပီး အားလံုးအက်ံဳးဝင္ေသာ ရည္ရွည္စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး၊ လုပ္သားျပည့္ အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးႏွင့္ အားလံုးအတြက္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိ၍ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပေသာ အလုပ္အကိုင္ရရွိေစေရး။

ပန္းတိုင္(၉) ႀကံ့ခိုင္ေသာအေျခခံအေဆာက္ အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ေရး၊ အားလံုးအက်ံဳးဝင္ၿပီး ရည္ရွည္တည္တံ့သည့္ စက္မႈလုပ္ငန္း ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ားကို  အားေပးျမွင့္တင္ေပးေရး။

ပန္းတိုင္ (၁၀) ႏိုင္ငံတြင္းႏွင့္ ႏိုိင္ငံမ်ားၾကား မညီမွ်မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး။

ပန္းတိုင္(၁၁) အားလံုး အက်ံဳးဝင္ေသာ၊ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈရွိေသာ၊ ၾကံ့ခိုင္မႈရွိေသာ၊ ရည္ရွည္တည္တံ့ႏိုင္ေသာ ၿမိဳ႕ျပမ်ားႏွင့္ လူေနရပ္ကြက္မ်ား ထူေထာင္ေရး။

ပန္းတိုင္ (၁၂) စဥ္ဆက္မျပတ္ စားသံုးမႈႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈ ပံုစံမ်ား ျဖစ္ေပၚေစေရး။

ပန္းတိုင္(၁၃) ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ယင္း၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ေလွ်ာ့ပါးေစေရးအတြက္ အေရးႀကီးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေရး။

ပန္းတိုင္(၁၄) စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကိုျဖစ္ေပၚေစရန္ ပင္လယ္၊ သမုဒၵရာႏွင့္ ေရသယံဇာတမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ရည္ရွည္တည္တံ့ႏိုင္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ အသံုးျပဳေရး။

ပန္းတိုင္ (၁၅) ကမၻာ လံုးဆိုင္ရာ ေဂဟစနစ္အား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းၿပီး ရည္ရွည္တည္တံ့ေအာင္ အသံုးျပဳေရး၊ သစ္ေတာ္မ်ား ရည္ရွည္တည္တံ့ေစရန္ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ သဲကႏၲာရမ်ား ျဖစ္ထြန္းမႈ ပေပ်ာက္ေစေရး၊ ေျမယာျပဳန္းတီးယိုယြင္းပ်က္စီးမႈ ရပ္တံ့ေစေရးႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံု မ်ိဳးကြဲမ်ား ျပဳန္းတီးမႈ ရပ္တံ့ေစေရး။

ပန္းတိုင္(၁၆) စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္း၍ အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ေသာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျဖစ္ေပၚတိုးတက္ေရး၊ အားလံုးအတြက္ အရားမွ်တမႈ ရရွိေစေရးႏွင့္ အဆင့္တိုင္း၌ ထိေရာက္မႈရွိေသာ တာဝန္ယူမႈ/တာဝန္ခံမႈရွိေသာ၊ လူတိုင္းအက်ံဳးဝင္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထူေထာင္ေရး။

ပန္းတိုင္(၁၇) အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ား ခိုင္မာအားေကာင္း ေစေရးႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွင္သန္အားေကာင္းေစေရး စသည္တို႕ျဖစ္ပါသည္။

ေဟာၾကားခ်က္အၿပီးတြင္ တက္ေရာက္သူမ်ားအားလံုးအဖြဲ႕လိုက္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ၿပဳလုပ္ခဲ့ပါ သည္။ ေဆြးေႏြးမႈေခါင္းစဥ္မ်ားမွာ - ကြ်န္ေတာ္တို႕၏ အကူအညီေဆာင္ရြက္ေပးမႈသည္ ထိခိုုက္လြယ္ဆံုးသူမ်ားဆီသို႕အမွန္တကယ္ ေရွာက္ရွိႏိုင္မႈရွိ/မရွိႏွင့္ မည္သည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း။ ေနာင္၅ႏွစ္တြင္ KMSSအေနျဖင့္ ထိခိုက္အလြယ္ဆံုးသူမ်ားဆီသို႕ အကူအညီမ်ားပိုေရာက္ရွိႏိုင္ေအာင္ မည္ကဲ့သို႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ မည့္အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

 

ျမစ္ၾကီးနားဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႀကီးဖရန္းစစ္ေဒၚတန္မွသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈမရွိျခင္းအေၾကာင္း ျမြက္ၾကားေပးျခင္း

KMSS General Assembly    KMSS General Assembly

ကရုဏာလူမႈစည္းလံုးညီညြတ္ေရးအသင္း(KMSS)၏ ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းမွ ၀န္းထမ္းမ်ားမ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေ၀း ဒုတိယေန႔မနက္ပိုင္းအစီအစဥ္တြင္ ျမစ္ႀကီးနားဂုိဏ္အုပ္ဆရာေတာ္ႀကီးဖရန္းစစ္ ေဒၚတန္ မွ ရဟန္းမင္းႀကီးအရွင္ျမတ္ဖရန္စစ္၏ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာစာခၽြန္ေတာ္ျဖစ္သည့္ Laudato Si ကိုမွီၿငိမ္းၿပီး “သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာတရားမ်ွတမႈမရွိျခင္း” ဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ မိန္႔ခြန္းျမြက္ၾကားေပးခဲ့သည္။

Laudato Si အေၾကာင္းကို မိမိ၏အေတြ႕အၾကံဳႏွင့္လက္ရွိျမန္မာျပည္၌ျဖစ္ပြားေနေသာ သယံဇာတ ျပဳန္းတီးမႈမ်ားေပၚအေျခခံလ်က္ အက်ယ္တ၀င့္ေ၀မွ်ေပးသြားခဲ့ပါသည္။ အရွင္သူေတာ္ျမတ္ဖရန္းစစ္၏ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာတရားမ်ွတမႈအေပၚ စာခၽြန္ေတာ္ေရး သားခဲ့ေၾကာင္း၊ “ျငိမ္းခ်မ္းပါေစကမၻာေျမ” ဟူေသာ အဓိပၸါယ္သည္ (၁) လူႏွင့္ဘုရားသခင္ ဆက္သြယ္ေရး၊ (၂) လူႏွင့္အျခားသူတစ္ဦးအေပၚဆက္သြယ္ေရး ႏွင့္(၃) လူႏွင့္ လူသားကမၻာ ဆက္သြယ္ေရး ဟူေသာအခ်က္အားလံုးတို႕ႏွင့္သက္ဆိုင္သည္။ ဤစာခၽြန္ေတာ္သည္ လူအမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေနရာမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္လိုေၾကာင္း အထူးသျဖင့္ ဘုရားသခင္ယံုၾကည္စြာျဖင့္ေပးအပ္ခဲ့ေသာသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ဆက္လက္အသက္သြင္းရန္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သဘာ၀ကိုအမွီျပဳ၍ မွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ လူတို႕၏အသက္ရွင္ရျခင္းကို တန္ဖိုးထားရန္၊ ကုန္းေနေရေနသတၲ၀ါမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္အားလံုး တို႕၏ သဟဇာတျဖစ္ေရးအတြက္ ကူညီေထာက္ ပံ့ေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ယိုယြင္းလာေသာ ကမၻာၾကီးကို ကယ္တင္ရန္အထူးသျဖင့္ ယိုယြင္းျခင္း၏ ဆိုးက်ဳိးကို ခံစားရေသာ ဆင္းရဲသားမ်ား ျပႆနာ၊ အေျခခံလူတန္းစားမ်ား အပယ္ခံမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡါကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အား စဥ္ဆက္မျပတ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကရန္ တိုက္တြန္း ေဟာၾကားခဲ့သည္။ လက္၀ါးၾကီးအုပ္ ခ်ဳပ္မႈမ်ားပေပ်ာက္ေစရန္၊ ဘံုအက်ဳိးစီးပြားကို ဦးတည္ရန္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ား မွ်တစြာသံုးစြဲရန္ အေလးေပးေဖၚျပထားပါသည္။ “သဘာ၀သံယဇာတ မ်ားသည္ လူသားတို႕၏ လုုိအပ္မႈမ်ားအားလံုးကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္သည္။ သို႕ေသာ္ လူသားတို႕၏ ေလာဘအတြက္မျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေပ (မဟာတမဂႏၵီ)” ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း။ ေဂဟစနစ္ႏွင့္ လူသားတို႕၏အသက္ရွင္ေနထိုင္ေရးသဟဇာတရွိရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႕တစ္ဦးစီ၌တာ၀န္ရွိေၾကာင္း၊ မတူညီေသာ ယံုၾကည္ျခင္း၊ မတူညီေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားျဖင့္ ကမၻာၾကီး၏ငိုေၾကြးသံကို နားေထာင္ရန္ႏွင့္ ဆင္းရဲသားမ်ား၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ဦးစားေပးျဖည့္ဆည္းေပးရန္၊ မတူညီေသာ အလွအပမ်ားျဖင့္ လူသားအားလံုးအက်ဳိးရွိရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို၏ အင္အားမ်ားလိုအပ္ေၾကာင္း ခြန္အားေပးေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။

 ေဟာၾကားခ်က္အၿပီးတြင္ တက္ေရာက္သူမ်ားအားလံုးအဖြဲ႕လိုက္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ၿပဳလုပ္ခဲ့ပါ သည္။ ေဆြးေႏြးမႈေခါင္းစဥ္မ်ားမွာ - ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာသူမ်ားသည္သဘာ၀အလွတရားကို ဖ်က္ဆီးၿပီး၊ ဆင္းရဲသားမ်ားသည္ ဤပ်က္စီးမႈ ဆိုးက်ဴိးကိုခံစားေနရသည္ဟု ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီးအရွင္ျမတ္ဖရန္းစစ္အရွင္သူျမတ္က သင့္ကိုခ်ီးမြမ္းပါေစ။ စာခြ်န္ေတာ္ (Laudatho Si) မိန္႕ေတာ္မူသည္။ KMSS အေနျဖင့္မည္သို႕ေသာတုန္႕ျပန္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား လိုအပ္ေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးပါသည္။ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားဆံုးရွဴံးျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ျပသာနာမ်ားသည္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားကို ဒုကၡေရာက္ေစပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ သဘာ၀ အရင္းအျမစ္မ်ားဆံုးရွံဴးေနမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ျပသာနာမ်ားကို ေဖၚထုတ္ၾကၿပီး KMSSအေနျဖင့္ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ဦးစားေပးလုပ္ငန္းရပ္မ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။ 

ေတာင္ၾကီးဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ဘာစီးလွ်ိဳအားသိုက္ မွ “ဘဝထဲက သမာက်မ္းစာ၊ သမာက်မ္းစာထဲက ဘဝ” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျမြက္ၾကားျခင္း

KMSS General Assembly    KMSS General Assembly

ေတာင္ၾကီးဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ၾကီးက “ဘ၀နဲ႕က်မ္းစာတစ္ထပ္တည္းက်ၿပီလား” ဟု ၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုးအား ေမးခဲ့သည္။ ဆက္လက္ၿပီး ဆရာေတာ္က သခင္ခရစ္ေတာ္၏ဘ၀သည္ သမၼာက်မ္းစာႏွင့္တစ္ထပ္ တည္းက်ခဲ့သည္။ (ရွင္လုကာ ၄း၂၂) ျပည့္စံုခ်င္းသို႕ေရာက္ေလၿပီ။

ဆင္းရဲျခင္း၏အဓိပၸါယ္ကို လိုတမရျခင္းသည္ဆင္းရဲျခင္းျဖစ္သည္ (သို႕မဟုတ္)ရတာမလိုျခင္း သည္ ဆင္းရဲျခင္းျဖစ္သည္ဟူေသာ အဓိပၸါယ္ႏွစ္မ်ဳိးထြက္ေသာ ဆင္းရဲျခင္း၏ေ၀ါဟာရကို ေျပာ ၾကားခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာျပည္၏ ဆင္းရဲသားမ်ား၏ဘ၀အေထြေထြကို ရွင္းျပကာ ကရုဏာ၀န္ထမ္း မ်ား၏တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈမ်ားသည္ ဆင္းရဲသားမ်ား၏ဘ၀လွပရန္ဖန္တီးေပးရမည္။ (ဆီရ ၄း၆) ၌ေဖၚျပထားသည့္အတိုင္း ခရစ္ယာန္တိုင္း ကိုယ္ခ်င္းစာတရားကို က်င့္ေဆာက္တည္လ်က္ လက္ဆင့္ကမ္းရန္လိုေၾကာင္း၊ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားထိခိုက္သူသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ လူတို႕၏ဆက္ ဆံေရးကို ထိခိုက္ေစျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႕ေၾကာင့္ ခိုကိုးရာမဲ့ အားကိုးရာမဲ့သူမ်ားအေပၚတြင္ အခ်ိန္ရွိသမွ်ဂရုစိုက္မႈလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဆင္းရဲသားတို႕၏ဘ၀ကိုသနားညွာတာဖို႕ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္ေပးေသာ ၀မ္းေျမာက္ရြင္လန္းျခင္းကို ဆင္းရဲသားမ်ားႏွင့္အတူ ထပ္တူသီဆိုၾကရန္လိုေၾကာင္း (ေဟရွာယ၁၂း၆)တြင္ ေဖၚျပခဲ့သည္ “ရႊင္လန္းစြာသီခ်င္းဆိုၾကေလာ့”။ (ေဟရွာယ၄၀း၉) “၀မ္းေျမာက္စရာသတင္းေကာင္းကို ေဂ်ရုဇ လင္ၿမဳိ႕အတြက္ေၾကညာေဟာေျပာေလာ့”။ ခရစ္ယာန္တို႕၏အသက္တာသည္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ ျခင္း၏၀မ္းေျမာက္ရြင္လန္းျခင္းကို သက္ေသခံေသာဘ၀ျဖစ္ရန္လိုအပ္သည္။ ထိုေပွ်ာ္ရြင္ျခင္းသည္ အမ်ားအက်ဳိးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ ျခင္းႏွင့္ ကရုဏာလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းမွရရွိသည္။ သမၸၼာက်မ္းစာႏွင့္ အသက္ရွင္ေသာသူသည္ ထာ၀ရဘုရား၏ရြင္လန္းျခင္းႏွင့္အသက္ရွင္ေသာ သူျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးတရားမွ်တမႈအတြက္ မိမိတို႕၏ ရက္ေရာျခင္းလိုအပ္သည္။ အတိုင္းအဆ မရွိခ်စ္တတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္သည္ အတိုင္းအဆမရွိေသာ သိကၡါကိုခ်ီးျမွင့္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ခ်စ္ျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕လူသားမ်ားအားလံုးအတြက္ သိကၡါကိုေပးေသာ ေမတၲာတရားျဖစ္သည္။ (မာေတးဦး၂၅း၄၀) “....အငယ္ဆံုးေသာသူတေယာက္အားျပဳၾက သမွ်တို႕ကို ငါ့အားၿပဳၾကၿပီဟု မိန္႕ေတာ္မူလတ့ံ။” ဘာသာတရားသည္ လူသားဘ၀၏ ပဲ့ကိုင္ျဖစ္သည္၊ သို႕ေသာ္ေကာင္းကင္ခရီးသို႕ေရာက္ရွိဖို႕ရန္ဘာသာတရား၏ အႏွစ္သာရကို မိမိႏွင့္ယူေဆာင္သြားရမည္။ မိမိသုခရရန္အတြက္ တစ္ပါးသူကို အသံုးျပဳသည့္ စိတ္ထားသည္ မတရားမႈေျမာက္သည္။ မိမိအသိုင္းအ၀ိုင္းေပ်ာ္ရြင္ဖို႕ရာအတြက္ အျခားသူမ်ား မ်က္ရည္က်ရျခင္း သည္ မတရားမႈေျမာက္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ဆင္းရဲသားမ်ားကို မခ်န္ထားဘဲ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၌ ပါ၀င္ေစရမည္။ ဆင္းရဲသားတို႕၏ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ေလးစားတတ္ရမည္။ ဆင္းရဲသားမ်ားကို နာခံတတ္ရမည္။ “Woe to me if I don’t proclaim the gospel”.

ေဟာၾကားခ်က္အၿပီးတြင္ တက္ေရာက္သူမ်ားအားလံုးအဖြဲ႕လိုက္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ၿပဳလုပ္ခဲ့ပါ သည္။ ေဆြးေႏြးမႈေခါင္းစဥ္မ်ားမွာ ဤကမၻာေျမၾကီးသည္ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာသည္ဟု ပုပ္ရဟန္းမင္း ၾကီးအရွင္ျမတ္ဖရန္းစစ္က မိန္႕ေတာ္မူသည္၊ သို႕ေသာ္အနည္းငယ္မွ်ေသာအက်ဳိးအျမတ္သာလွ်င္ ဆင္းရဲသားမ်ားရရွိသည္။ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရး အေေျခအေနသည္မည္သို႕ရွိေၾကာင္း ႏွင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕KMSSအေနျဖင့္လူအမ်ားစုဆီသို႕ တရားမွ်တမႈ ရရွိေအာင္မည္ကဲ့သို႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ မည့္အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ဆင္းရဲမႈအေျခအေနမည္သို႕ရွိေၾကာင္း၊ ကြ်ႏိုပ္တို႕ KMSS အေနျဖင့္ဆင္းရဲသားမ်ား၏ စီးပြားေရးတရားမွ်တမႈရရွိေအာင္ ဘယ္လိုကူညီ ေဆာင္ရြက္းေပးမည့္အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။

ျမန္္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းေခါင္းစဥ္ျဖင့္ သာသနာနယ္ သံုးခုမွ ေဝမွ်ျခင္း

KMSS General Assembly   KMSS General Assembly

KMSS General Assembly   KMSS General Assembly

“ကၽြႏု္ပ္တို႔၏လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ ၾကဳံေတြ႕ေနရေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္စိန္ေခၚခ်က္မ်ားႏွင့္ ေရွ႕အနာဂါတ္လုပ္ငန္းမ်ား အထူးသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ KMSS မွ ေဖာ္ေဆာင္သြားႏိုင္ရန္” ဖာသာရ္ ဟ်ဴးဘတ္မ်ိဳးသန္႔ဦး (ကရုဏာေမာ္လၿမဳိင္-ဒါရိုက္တာ)၊ ဖာသာရ္ လူဒိုဗီးကိုေစာပီးကို(ကရုဏာေတာင္ငူ-ဒါရိုက္တာ)ႏွင့္  ဖာသာရ္ လြီးဂ်ီလဂြ်န္ (ကရုဏာလားရွဳိး-ဒါရိုက္တာ)တို႔မွ မိမိတို႔၏အေတြ႕အၾကံဳ ႏွင့္ ကိုယ္ေတြ႕အျဖစ္အပ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ  ေဝမွ်ေပးခဲ့ပါသည္။

ဖာသာရ္ ဟ်ဴးဘတ္မ်ဳိးသန္႕ဦး ၏ေ၀မွ်ခ်က္

ျငိမ္းခ်မ္းေရးေပ်ာက္ဆံုးသြားေသာကလကိုစမယ္ဆိုလွ်င္  ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ကေနစရမွာျဖစ္တယ္ဟု အစပ်ဳိးေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လုပ္ၾကံခံရျပီး ျပည္တြင္းပရိပကၡမ်ားျဖစ္လာေသာအခ်ိန္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာင္ပိုင္း ႏွင့္ အေရွ႕ ေတာင္ပိုင္းမ်ားတြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို တင္ျပခဲ့ပါသည္။ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ KNU၏ ေတာ္လွန္ေရးေန႔ အျဖစ္စတင္က်င္းပ၊ ထိုမွ တစ္ဆင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးျပန္႔ႏွံ႕ခဲ့ေၾကာင္း။ တနသာၤရီတိုင္း ပေလာ၊ ပေလာက္၊ ပဒဲ ေဒသမ်ားတြင္လည္း လူမ်ဳိးေရးပရိပကၡအၾကီးအက်ယ္ ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း။ လူမ်ဳိးေရးမုန္းတီးမႈေတြၾကီးထြားလာေၾကာင္း၊ ထိုစဥ္အခါက ထိုျပသာနာကို ေျဖရွင္းဖို႔ရာမရွိခဲ့ၾကေၾကာင္း။ ထိုသို႔ေနလာရင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ စတင္လုပ္ေဆာင္သူမ်ားမွာ ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း။ ဗုဒၶဘုန္းေတာ္ၾကီးဦးစႏၵီပါႏွင့္ ကက္သလစ္ဘုန္းေတာ္ ၾကီးဦးဂ်ဳိးဇက္ေမာင္၀င္း(သဃၤန္း အျဖဴတစ္ပါးႏွင့္ အ၀ါတစ္ပါး)တို႕မွ “ငါတို႔ ဗမာ ႏွင့္ ကရင္ ဒီေန႔ကစျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးရျပီ” ဆိုျပီး ပဒဲရြာတြင္အတူတကြေၾကျငာကာ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔စတင္ခဲ့ေသာ္လည္း အခ်င္းခ်င္း လူမ်ဳိးေရး မုန္းတီးမႈေတြနဲ႔ မယုံသခၤါမႈေတြကေတာ့ အျပန္အလွန္ ရွိေနေသးေၾကာင္း။ ၁၉၉၅ ဘာသာေရးကေန ဆြေပးေနၾကတာလည္းရွိခဲ့ေၾကာင္း။ တနလာၤရီတိုင္း စံျပအျဖစ္ေနထိုင္လာစဥ္ ၁၉၉၆-၇ခုႏွစ္တြင္ တနလာၤရီတိုင္းရွိရြာေပါင္း ၉၀ ေက်ာ္ကိုေမာင္းထုတ္ခဲ့ေသာေနရာေတြမွာ ၃ ႏွစ္အတြင္း ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မွာ ကုပၼဏီေတြ၀င္လာေၾကာင္းႏွင့္ Land right abuses ေတြျဖစ္ေၾကာင္း။ ထိုေဒသမွာ မြန္ ၊ဗမာ ႏွင့္ ကရင္ေရာေနၾကေၾကာင္း၊ ျပသာနာမွ ထိုေျမမွ ေဒသခံမ်ားလုံး၀ျပန္ေနလို႔မရေတာ့ေၾကာင္း၊  သိမ္းထားတာ ဧက ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေသာ္လည္း စုိက္တာက ဧက ၅၀၀၀ ေက်ာ္သာရွိေၾကာင္း။ ထိုထိမ္းထားေသာေျမထဲမွ သစ္ေတြကို ထုတ္သြားမႈရွိေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ေသာျပသာနာမ်ား ျဖစ္ေနေသာအခါ ကရုဏာအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္ ပုိင္ဆိုင္ခြင့္မ်ားကို Advocacy ၀င္ဖို႔လုိေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ အက်ယ္တ၀င့္ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

ဖာသာရ္ လူဒိုဗီးကိုေစာပီးကို ၏ေ၀မွ်ခ်က္

NCAကို ေကအမ္ယူမ်ားလက္မွတ္ထိုးျခင္းအေၾကာင္းကိုေျပာျပျခင္း။ ၁၉၄၈ခုႏွစ္ ျမန္မာလြတ္လပ္ ေရးရရွိၿပီးေနာက္္ လိပ္သို ေတာင္ငူ ဘားအံ စေသာ ဘက္မ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာအေျခအေနမ်ား ကိုေ၀မွ်ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၈ ျမန္မာႏုိင္ငံေက်ာင္းသားသပိတ္မွ မိမိ၏ကိုယ္ေတြ႕ ျဖစ္ရပ္ေပၚအေျခ ခံၿပီး ႏုိင္ငံေရးမသာယာေသာအခ်ိန္မွာ အျပစ္မရွိေသာ ျပည္သူမ်ားမည္သို႕ေတြ႕ၾကဳံခံစားရေၾကာင္း ကိုုအဓိကထားေျပာၾကားခဲ့သည္။ ႏုိင္္ငံတစ္ႏုိင္ငံထူေထာင္ေတာ့မည္ဆို ပထမဆံုး လိုအပ္တာက ျငိမ္းခ်မ္းေရးဘဲျဖစ္ပါေၾကာင္း။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးမရွိရင္ ဘယ္လိုမွ ျပန္လည္ထူေထာင္လို႔ မရႏုိင္ပါေၾကာင္း။ NCA ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ပုဂၢဳိလ္မ်ားတြင္ မိမိကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ ေၾကာင္း။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အျခားေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းျပီး ပေရာဂ်က္ တစ္ခုအေနနဲ႔သြား ေၾကာင္း။ ဇုန္ ၃ ဇုန္ (ထား၀ယ္ဇုန္၊ဘားအံဇုန္၊ပဲခူးႏွင့္ေတာင္ငူဇုံ) ခြဲျပီး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႕လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေဒသခံမ်ားဆီသို႕သြားျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပက္သက္ျပီး ဘာျဖစ္ခ်င္လဲ၊ ဘာေျပာခ်င္လဲ၊ ဘာေတာင္းဆိုခ်င္လဲ ဆိုျပီးေမးျမန္းပါေၾကာင္း။ အျမင္ဖြင့္သင္တန္းမ်ားေပးျပီးသူတို႔ဆီမွအသံမ်ားအခ်က္အလက္မ်ားကို ေကအမ္ယူေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္ သြားျပီးတုိင္ပင္ရေၾကာင္း။ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကို ေကအမ္ယူေခါင္းေဆာင္မ်ားက လက္ခံမွသာလွ်င္ NCA ျဖစ္လာပါေၾကာင္း။ လက္မခံရင္ ျဖစ္ႏုိင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားကို ေဒသခံနွင့္ ျပန္လည္တိုင္ပင္ရေၾကာင္း၊ ၃ႏွစ္ၾကာလာျပီးေနာက္ပို္င္း ေကအမ္ယူမွ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အခက္အခဲ အသံမ်ားကိုနားေထာင္ျပီးေနာက္ NCA  လက္မွတ္ထိုးႏိုင္သည့္ အဆင့္သို႔ ေရာက္ႏုိင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ထို႕ေၾကာင့္ အခုအခ်ိန္မွာ ကရင္ျပည္သူေတြ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ကိုင္ ရွာေဖြစားေသာက္၍ ျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း သြားလာလႈပ္ရွားလို႔ရခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႕ေသာ္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးျပီး ေနာက္ပိုင္းအားသာခ်က္ေတြရွိသလို အားနည္းခ်က္ေတြလည္း ရွိပါေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ မိမိေဒသ၏အနာဂါတ္အတြက္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းကေန ပါ၀င္ဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္း ကိုလည္းတိုက္တြန္းခဲ့ပါသည္။

ဖာသာရ္ လြီးဂ်ီလဂ်န္ ၏ေ၀မွ်ခ်က္

လိုအပ္ခ်က္ကို တြယ္တာစြဲလမ္းမႈေၾကာင့္ လိုအပ္ခ်က္ကေန ျပသာနာေတြျဖစ္လာေၾကာင္း၊ ပဋိပကၡျဖစ္ရျခင္းရဲ႕အေၾကာင္းအရင္းမွာ အေတြးအေခၚသည္ အေျခခံျဖစ္ပါေၾကာင္း။ အေတြးအေခၚမတူလွ်င္ စံထားမႈေတြမတူႏိုင္ပါေၾကာင္း။ ႏုိင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားကိုလုပ္ေသာအခါ အခ်က္ ၃ ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ရွိေသာသူမ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ Civil Society, state building ႏွင့္ Peace building ဤသံုးခုကို အဓိကဦးတည္ျပီးလုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို လုပ္ေဆာင္ေသာအခါ ေအာက္ပါအခ်က္ ၄ ခ်က္ကို ေက်ာ္ျဖတ္ရေၾကာင္း။

၁။ ပမာဏျငိမ္းခ်မ္းေရးညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္းကို ႏုိင္ငံေတာ္ကလုပ္ေဆာင္ျခင္း

၂။ အျပစ္အခတ္ရပ္စဲျခင္း NCA

၃။ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ

၄။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ (အေျခခံ ဥပေဒျပဒါန္းခ်က္မ်ား) constitution တို႔ျဖစ္သည္။

ထို႕ေနာက္ NCA ထိုးျပီးေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲျပီးေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ NCA မထိုးရေသးေသာအဖြဲ႕အစည္းအမည္မ်ားကို(အျပစ္အခတ္ေတာ့ရပ္စဲျပီး လက္မွတ္မထိုးရေသး) အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ကိုးကားေျပာၾကားခဲ့သည္။ ကခ်င္ ပဋိပကၡ ေနာက္ခံသမိုင္းျဖစ္စဥ္ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၂၀၁၁ - ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း စစ္ေရွာင္ ၁၂၀,၀၀၀ ဦးခန္႔ရွိေၾကာင္း။ ထိုစစ္ေရွာင္မ်ားအတြက္ ကရုဏာ ၄ ရုံးပူးေပါင္းျပီး အစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲရေၾကာင္းႏွင့္ လူမႈကယ္ဆယ္ေရးေပးေနေၾကာင္း။ Peace သင္တန္းမ်ားေပးေနျခင္းအျပင္ အျခားေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္း မ်ားလည္းလုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ဥပမာ- ႏုိင္ငံေရး Local အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္း၊ ဆရာေတာ္ေလးပါး၏၀ုိင္း၀န္းလုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္အတူ Peace Advocacy Stamement ကို ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရထံ တင္ျပေပးျခင္းႏွင့္ သြားေရာက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း။ “စစ္ကိုရပ္” ဆိုေသာ ေဆာင္ပုဒ္ပါသည့္ ဆုိင္းဘုတ္မ်ားျဖင့္ ခ်ီတက္ျခင္း၊ ေဟာေျပာျခင္းတို႔ျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေၾကာင္း၊ ေလးဘာသာေပါင္းျပီး Demonstration ျပဳလုပ္သည္မ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း။ ဆုေတာင္းျခင္းျပဳလုပ္ေပးမႈလည္းရွိေၾကာင္း။ JST အဖြဲ႕ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္မွာ မဟာဗ်ဴဟာပိုင္းမွာအဓိကလုပ္ေဆာင္ေနေသာ ေဒသခံ NGO အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ပူးေပါင္းျပီး ဒီဗြီဘီကုိ သတင္းတင္ျပျခင္း၊ ေဆြးေႏြးမႈၿပဳလုပ္ျခင္းလည္းရွိေၾကာင္း။ Advocacy Statement, lobby ျပဳလုပ္မႈမ်ားရွိေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ NCA လက္မွတ္မထိုးရျခင္းမွာ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေၾကာင္း ဥပမာအေနျဖင့္ စစ္ျဖစ္လွ်င္ အစိုးရဘက္ကေကာ ႏွစ္ဘက္စလံုးမွ ကေလးစစ္သားေတြစုေဆာင္းျခင္းေတြရွိပါသည္။ ဒါဏ္ခံႏုိင္ေအာင္လည္း မူးယစ္ေဆး၀ါးေကၽြးျပီးေစခုိင္းမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း။ စစ္ဒါဏ္ကိုခံစားေနသူေတြမွာလည္း စိတ္ဒါဏ္ရာရကာ ခံစားေနရမႈမ်ားရွိသည္။ တိုက္ပြဲျဖစ္လွ်င္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပိုင္းသည္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမဟုတ္ေတာ့ေၾကာင္းႏွင့္ စစ္ဗ်ဴဟာမွ Black Area ေၾကျငာကာ စစ္တပ္မွအုပ္ခ်ဳပ္မႈျပဳၿပီးအုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံေတြေျပာင္းလဲသြားေၾကာင္း၊  NCA ထိုးျခင္းသည္ ေကာင္းတာရွိသလို မေကာင္းတာေတြလည္းရွိေနေၾကာင္း။  ထို႕အျပင္ တူညီေသာအခြင့္အေရးခြဲ ယူူမႈတြင္ ေတြမွာျပသာနာေတြရွိလာေၾကာင္း။ အေၾကာင္းရင္းတခုမွာ အခ်ုင္းခ်င္း ရန္တိုက္ေနမႈျဖစ္ ေၾကာင္း ျမြက္ၾကားကာ ေအာက္ပါ ေမးခြန္း (၃) ခုအား ေမးျမန္းျခင္းျဖင့္ နိဂံုးခ်ဳပ္ခဲ့ပါသည္။

-      NCA ထိုးရင္ဘာအက်ဳိးအျမတ္ေတြရမလဲ ဘာေတြဆံုးရုံးမလဲ

-      ကရုဏာအေနနဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ ဘယ္အခန္းက႑ေတြမွာပါ၀င္ရမလဲ

-      ျမန္မာျပည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းၾကာရွည္ဘာေၾကာင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးမရတာလဲ။

ေဟာၾကားခ်က္အၿပီးတြင္ တက္ေရာက္သူမ်ားအားလံုးအဖြဲ႕လိုက္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ၿပဳလုပ္ခဲ့ပါ သည္။ ေဆြးေႏြးမႈေခါင္းစဥ္မွာ- ျမန္မာႏိုင္ငံဘာေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရသနည္း။ KMSS အေနျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ မည့္သည့္အပိုင္းႏိုင္ပါ၀င္ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သနည္း။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကရုဏာအဖြဲ႔အစည္း၏ စီိမံခန္႔ခြဲမႈစံအဆင့္ (CI MS) ကုိ KMSS National Director Dr. Win Tun Kyi မွ ေ၀မွ်ၿခင္း

KMSS General Assembly    KMSS General Assembly

KMSS ဗဟိုရံုးမွ ေနရွင္နယ္ ဒါရိုက္တာ ေဒါက္တာ ရစ္ခ်က္ ဝင္းထြန္းၾကည္ မွ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ Caritas အဖြဲ႔အစည္း၏ စီိမံခန္႔ခြဲမႈစံအဆင့္ (CI MS)နွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဝမွ်ေပးခဲ့ပါသည္။ Caritas အဖြဲ႔အစည္းဖြံ႕ျဖိဳးေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ားႏွင့္ပက္သက္ၿပီး မိခင္အသင္းျဖစ္ေသာ Caritas Internationalis ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားအေၾကာင္းကို္ ေဆြးေႏြးေဟာၾကားခဲ့သည္။ Caritas စတင္ေပၚေပါက္လာပံုကိုေလ့လာရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း။ ဖာသာရ္အမား ေဟာၾကားေလ့ရွိ သည့္ “၀” သံုးလံုး၊ တနည္းအားျဖင့္ 3W (Word, Wordship and Witness) တြင္ ကရုဏာလုပ္ငန္းသည္ Witness ဟူသည့္ အလုပ္ျဖင့္သက္ေသျပေသာ အသင္းေတာ္၏ လုပ္ငန္းၾကီး ၃ ခုမွ ေဒါက္တိုင္ၾကီးတစ္တိုင္ကိုလုပ္ေဆာင္ေနေသာ အဖြဲအစည္းလည္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း။ ရဟန္းမင္းၾကီးအရွင္ျမတ္၏စာခြ်န္ေတာ္တြင္ ကရုဏာလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လူထုကိုအလုုပ္အေကၽြးျပဳျခင္းျဖစ္ၿပီး  ဆင္းရဲသားမ်ားကို အလုပ္အေကၽြးျပဳေသာအခါ ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ပံုကုိင္ပံုသည္ စနစ္တက် ရွိရမည္။ ပံုစံတက်ရွိရမည္။ စနစ္တက်ျဖစ္ႏိုင္ရန္အတြက္ မူေဘာင္မ်ား၊ စံႏႈန္းမ်ားလိုအပ္သည္ဟု ေထာက္ျပထားေၾကာင္း။ မူ၊ေဘာင္၊စံ အတိုင္းျဖစ္ႏုိင္ရန္ အတြက္ Caritas Internationalis Management Standard ႏွင့္ CI ၏စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ မူေဘာင္ စံႏႈန္းမ်ားေပၚထြက္လာရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း။ ပုဒ္ရဟန္းမင္းၾကီးအရွင္ျမတ္ဖရန္းစစ္က လူမႈကူညီ ကယ္ဆယ္ေရး၊ လူမႈေထာက္ပံ့ေရး၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈရွိသည္ဟု ေျပာရာတြင္ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ တူညီေသာ လုပ္ငန္းမ်ားပါ၀င္မွသာလွ်င္ အသင္းေတာ္ဟု ေခၚသည္ဟုမိန္႕ခဲ့ေၾကာင္း။ ကရုဏာ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေေဆာင္ရာတြင္႕အခ်ဳိ႕ေသာ ကရုျပဳရန္ အေရးၾကီးေသာစကားလံုး ေတြရွိပါေၾကာင္း။ ဥပမာ-

၁။ ကရုဏာေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေသာအခါ  တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈသည္ အေရးၾကီးပါသည္။ ဒါေတြမရွိလွ်င္ မွန္ကန္ေသာလုပ္ငန္းမျဖစ္ႏုိင္ပါ။

၂။  ခရစ္ယာန္ေတြရဲ႕ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ အျခားသူမ်ားကို ျပရန္တာ၀န္ရွိသည္။

၃။  ကရုဏာေရးလုပ္ငန္းေတြသည္ အမွန္တရားေတြျဖစ္သည္။ ထိုလုပ္ငန္းကိုလုပ္ေသာသူမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈ ေတြသည္ ကရုဏာေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေသာအခါ မည္သို႔မွခြဲ၍ မရပါ။  

ဆင္းရဲသားမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ေသာအခါ သူတို႔၏ရပုိင္ခြင့္ကို ျဖည့္စည္းေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုေသာ Standard ကိုေျပာေတာ့မယ္ဆိုရင္ ဆင္းရဲသားမ်ားကို အလုပ္အေကၽြးျပဳျခင္းသည္လည္း အဓိကလမ္းညႊန္ခ်က္ျဖစ္သည္ ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ေနျခင္းအားျဖင့္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္မတ္မတ္ ႏွင့္ ေလွ်ာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈသည္အဖြဲဲ႕အစည္း၏အက်ဳိးအတြက္ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား၏အက်ဳိးအတြက္လည္းျဖစ္ပါေၾကာင္း ေဟာၾကားခဲ့သည္။

ေဟာၾကားခ်က္အၿပီးတြင္ တက္ေရာက္သူမ်ားအားလံုးအဖြဲ႕လိုက္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ၿပဳလုပ္ခဲ့ပါ သည္။ ေဆြးေႏြးမႈေခါင္းစဥ္မွာ- KMSS၏မဟာဗ်ဴဟာတြင္ OD အပိုင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မည္သည့္အပိုင္းကိုႏွစ္သက္အားက်ေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါ မဟာဗ်ဴဟာကို ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္မည္သည့္အခ်က္မ်ား ထပ္မံျဖည့္စြက္သင့္ေၾကာင္း စသည္တို႕ကို ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။

New layer...

Latest News

21-01-21

မြန်မာနိုင်ငံကက်သလစ်ဆရာတော်ကြီးများအဖွဲ့ချုပ် (CBCM) နှင့် ကရုဏာလူမှုစည်းလုံးညီညွှတ်ရေးအသင်း (KMSS) တို့၏ ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရောဂါ တုံ့ပြန်ကာကွယ်ရေး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ချက်များ

Read More
28-12-20

CBCM KMSS COVID 19 Response Video Clips

Read More
15-12-20

CBCM and KMSS COVID-19 Response Efforts

Read More